Regulamin OSP Wilkowice

Regulamin przyjęty na Walnym Zebraniu OSP Wilkowice dn. 18.02.2017 r.

  Wilkowice 18.02.2017r.

Regulamin OSP Wilkowice.

 • §1
 1. Wykonawcą postanowień niniejszego regulaminu jest Zarząd OSP Wilkowice (zwany dalej Zarządem).
 2. Wszyscy członkowie OSP Wilkowice, zwłaszcza członkowie Grupy Operacyjnej (określaną dalej jako G.O.), są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przepisy regulaminu są zgodne ze Statutem OSP Wilkowice i są umotywowane przepisami §12 Statutu OSP Wilkowice.
 • §2
 1. Członkowie G.O. zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczych, szkoleniach i zabezpieczeniach imprez.
 2. W przypadku braku aktywności członka G.O. w powyższe akcje, przynajmniej 3 razy w ciągu roku kalendarzowego, Zarząd wykluczy go z G.O.
 3. Ponowne włączenie do G.O. może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od jego wykluczenia.
 4. Ponowne włączenie do G.O. następuje na pisemny wniosek osoby wykluczonej. Wniosek musi zostać poparty przez przynajmniej dwóch aktywnych członków G.O.
 5. Strażak który został wykluczony z G.O. nie może zostać skierowany na badania lekarskie, ani na szkolenie w komorze dymowej.
 • §3
 1. Czynni członkowie OSP Wilkowice, którzy nie ukończyli 65 roku życia , zobowiązani są do uczestnictwa w działalności pozaoperacyjnej OSP Wilkowice.
 2. Za działalność pozaoperacyjną uważa się:
  1. uroczystości mundurowe tzn. zebrania, jubileusze, inne zgromadzenia wymagające udziału w mundurze galowym, akcja kalendarzowa, kościelne uroczystości mundurowe,  a w szczególności : msze okolicznościowe, droga krzyżowa, czuwanie wielkanocne, pogrzeby członków OSP;
  2. uroczystości i przedsięwzięcia OSP nie wymagające udziału w mundurze galowym a w szczególności pomoc w: organizacji zawodów, ćwiczeń i szkoleń oraz wycieczek i imprez,
  3. pozostała działalność OSP Wilkowice, nie związana bezpośrednio z akcjami ratowniczymi i Grupą Operacyjną.
 3. Działalność pozaoperacyjna Członków OSP Wilkowice będzie podlegała ocenie Zarządu.
 4. Za poszczególne formy aktywności poza grupą operacyjną będą przyznawane punkty.
 5. Członek OSP Wilkowice, który nie ukończył 65 roku życia , będzie musiał uzyskać przynajmniej 10 punktów w ciągu każdego roku kalendarzowego . W przypadku nie uzyskania przez członka w danym roku wymaganych 10 punktów zostaje bezterminowo zawieszony.
 6. Członek OSP Wilkowice, który został na podstawie § 3 p.5 zawieszony, nie korzysta z praw i przywilejów członków zwyczajnych OSP Wilkowice, a jeśli jest członkiem G.O. - nie będzie mógł brać udziału w akcjach ratowniczych, zabezpieczeniach i szkoleniach.
 7. Jeśli członek OSP nie uzyskał w danym roku wymaganych 10 punktów, Zarząd wezwie go na zebranie, w celu złożenia wyjaśnień.
 8. Jeśli Zarząd uzna wyjaśnienia za usprawiedliwiające danego członka, to wyznaczy kolejny rok, jako termin uzyskania wymaganej ilości punktów.
 9. Jeśli Zarząd uzna wyjaśnienia za nieusprawiedliwiające danego członka, to może :
  1. wykluczyć członka OSP (na podstawie § 14 Statutu), lub
  2. przepisać członkowstwo czynne, na członkowstwo wspierające (skreślić z listy członków czynnych jednocześnie wpisując na listę członków wspierających), lub
  3. wyznaczyć inne sankcje w formie uchwały zarządu.
 10. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić (również zaocznie - w przypadku poświadczenia przez innego członka OSP zaistnienia wyjątkowej sytuacji), członka OSP z obowiązku uzyskania punktów za działalność pozaoperacyjną.
 11. Członkowie którzy uzyskają najwyższą ilość punktów, zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe ustalone przez Zarząd.
 12. Za udział w poszczególnych formach aktywności poza Grupą Operacyjną można uzyskać odpowiednio :
  1. 5 punktów za udział w: Akcji Kalendarzowej, czuwaniu wielkanocnym przy Grobie Pańskim, zawodach sportowo pożarniczych.
  2. 3 punkty za udział w: pracach Zarządu OSP Wilkowice, pracach porządkowych i konserwacyjnych przy sprzęcie i budynkach OSP Wilkowice, Drodze Krzyżowej, Walnym Zebraniu członków OSP Wilkowice.
  3. 2 punkty za udział w: uroczystościach mundurowych, organizacji zawodów, imprez i szkoleń, kwestach ulicznych.
  4. Inne niewymienione powyżej formy aktywności pozaoperacyjnej, będą z wyprzedzeniem oceniane indywidualnie.
wstecz